English

Ukupna površina šuma u granicama Nacionalnog parka „Đerdap“ iznosi 49.184,89 ha, što u odnosu na ukupnu površinu Nacionalnog parka „Đerdap“ od 63,786,48 ha iznosi 77,18%.

Nacionalni park „Đerdap“, kao korisnik, upravlja šumama na površini od 37.052,89 ha, dok na površini od 12.132,00 ha obavlja stručne poslove u šumama sopstvenika.

Godišnji plan gazdovanja šumama za 2017. g. Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac donosi za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovama, a na osnovu Zakona o šumama (Sl. glasnik RS, 30/10, 93/12 i 89/15). Plan se odnosi na 12 gazdinskih jedinica i to: „Đerdap“, „Štrbačko korito“, „Pecka bara“, „Crni vrh“, „Porečke šume“, „Zlatica“, „Boljetinska reka“, „Boljetinka“, „Leva reka“, „Desna reka“, „Kožica“ i „Čezava“.

Godišnji plan je usklađen sa osnovama, odnosno programima i sanacionim planovima.

Zaštita i održivo gazdovanje šumama Nacionalnog parka „Đerdap“ je osnovni zadatak u okviru obavljanja redovne delatnosti unapređenja stanja i zaštite i uređenja nacionalnog parka.

Svi negativni činioci koji deluju na ovaj kompleks se prate, kontrolišu i eliminišu u celini delovanjem stručnih službi.

Svi oblici zaštite, zbog ugroženosti kompleksa, predstavnjaju plansku i jedinstvenu celinu, uz uvažavanje specifičnosti planiranih mera u pojedinim delovima kompleksa na koji se odnose.

 

Planirani radovi na korišćenju šuma

Plan korišćenja je realan i ostvariv, obzirom na tržišne aspekte (velika potražnja drvnih sortimenata, a naročito trupaca bukve i hrasta i produženog ogrevnog i celuloznog drveta tvrdih lišćara tokom cele godine, a ti sortimenti čine preko 90% planiranog etata.

Celokupna prodaja drvnih sortimenata vrši se na mestu seče tzv prodaja „na panju“.

Dinamika izvođenja radova na korišćenju šuma uslovljena je vrstom seče i stanjem sastojine (pre svega stanjem podmlatka). Obzirom da oplodne seče (oplodni i završni sek) kao i čiste seče zauzimaju oko 60% ukupnog etata, iste će se realizovati u vreme mirovanja vegetacije odnosno do aprila meseca 2017. i od oktobra do 31. decembra 2017.g.

Seče prorede i sanitarne seče vršiće se tokom cele godine.

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta – sve seče

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta – proredna seča

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta pripremni sek oplodne seče

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta oplodni sek oplodne seče

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta oplodno – završni sek oplodne seče

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta završni sek oplodne seče

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta grupimično-oplodna seča

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta ukupno oplodna seča

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta sanitarna seča

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta osvetljenje puta

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta čista seča

 

Plan korišćenja šuma NP „Đerdap“ – rekapitulacija po vrstama drveta čista seča

 

Planirani radovi na zaštiti šuma

Sprovode se kao sistem aktivnost i mera radi prevencije, suzbijanja i otklanjanja štetnih posledica izazavanih biotičkim i abiotičkim činiocima na šumske ekosisteme Nacionalnog parka „Đerdap“.

Zaštita i održivo gazdovanje šumama Nacionalnog parka „Đerdap“ je osnovni zadatak u okviru obavljanja redovne delatnosti unapređenja stanja i zaštite i uređenja Nacionalnog parka.

Svi negativni činioci koji deluju na ovaj kompleks se prate, kontrolišu i eliminišu u celini delovanjem stručnih službi.

Svi oblici zaštite, zbog ugroženosti kompleksa, predstavnjaju plansku i jedinstvenu celinu, uz uvažavanje specifičnosti planiranih mera u pojedinim delovima kompleksa na koji se odnose.

Važno je napomenuti da do sada nisu izdvojene posebne površine na kojima se sprovodi monitoring štetočina entomološkog i fitopatološkog porekla, osim nekoliko izuzetaka (praćenje i prognoza napada hrastovih defolijatora).

 

Plan zaštite šuma Nacionalnog parka „Đerdap“