English

Celokupna prodaja drvnih sortimenata vrši se na mestu seče tzv. prodaja „na panju“.

Dinamika izvođenja radova na korišćenju šuma uslovljena je vrstom seče i stanjem sastojine (pre svega stanjem podmlatka). Obzirom da oplodne seče (oplodni i završni sek) kao i čiste seče zauzimaju oko 60% ukupnog etata, iste će se realizovati u vreme mirovanja vegetacije odnosno do aprila meseca 2017. i od oktobra do 31. decembra 2017.g. Seče prorede i sanitarne seče vršiće se tokom cele godine.

 

Cenovnik proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnicima JP „Nacionalni park Đerdap“